სახელმწიფო ობიექტები

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
თბილისის იუსტციის სახლი
მარნეულის იუსტიციის სახლი
ახალციხის იუსტიციის სახლი
გურჯაანის იუსტიციის სახლი
თბილისის პროკურატურის მთავარი ოფისი
ყვრალის იუსტიციის სახლი
მესტიის იუსტიციის სახლი
ქუთაისის იუსტიციის სახლი
მთავრობის სასახლე ქუთაისში
დემო-ცენტრი ბათუმის იუსტიციის სახლში
ბათუმის იუსტიციის სახლი
რუსთავის იუსტიციის სახლი
იუსტიციის სამინისტრო
საჰაერო ნავიგაციის მართვის კოშკი
51-ე საჯარო სკოლა
ზუგდიდის იუსტიციის სახლი
საქ. სასჯელაღსრულ. და პრობაციის სამინისტრო
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

პარტნიორები